ΣΕ ΙΣΧΥ
 
Νέα εγκύκλιος πληρωμών 24121/08-02-2024  περιγράφει τη διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (αιτήματα καταβολής ενίσχυσης δικαιούχων) για παρεμβάσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Χαρακτήρα

 

Για πράξεις που υλοποιούνται με τις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων (έργα Δημόσιου Χαρακτήρα) απαιτείται πριν την υποβολή Τελικής Πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ, ο Δικαιούχος να προχωρήσει σε τροποποίηση της νομικής δέσμευσης προκειμένου να δηλώσει την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου του συγκεκριμένου υποέργου.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

 

 ΣΕ  ΙΣΧΥ

Σε συνέχεια της αντικατάστασης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 1337/11-05-2022) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως τροποποιήθηκαν τα έγγραφα των σταδίων υλοποίησης των έργων Δημόσιου Χαρακτήρα (με τη διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεω)

Επισυνάπτεται :

  • Οδηγός διαδικασιών για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

  • Σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης

  • Σχέδιο Αιτήματος τροποποίησης νομικής δέσμευσης δικαιούχου(ΕΧΔΣ)

  • Σχέδια Σύμβασης Έργων/Προμηθειών

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 24121/08-02-2024

Σε συνέχεια της αντικατάστασης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 1337/11-05-2022) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως αντικαταστάθηκε και η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η νέα εγκύκλιος πληρωμών 30760/13-05-2022  περιγράφει τη διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (αιτήματα καταβολής ενίσχυσης δικαιούχων) για παρεμβάσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

 

 

Σε συνέχεια της τροποποίησης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού αλλά και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 3083/11-08-2021) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως τροποποιήθηκε η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ (66016/08-11-2021) στην οποία περιγράφεται η διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (αιτήματα καταβολής ενίσχυσης δικαιούχων)

Τροποποίηση της αρ.πρωτ. 14886/4-3-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΔΩ46ΨΧΞΧ-ΒΥΣ) και αντικατάσταση της αρ.πρωτ. 80293/4-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΛΘ46ΨΧΞΧ-2ΝΧ)

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγγραφα

Scroll to top