Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ (Αρ πρωτ 6291/27-03-2024), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος CLLD LEADER, Δημητριος Καραμάνης αποφασίζει την 5η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης των πράξεων στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 μετά από παραίτηση - απένταξη ορισμένων δικαιούχων

 

 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ (Αρ. πρωτ. : 6229/31-01-2024), ο Πρόεδρος της ΕΔΠ της Ελικώνας - Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ αποφασίζει την ένταξη 14 προτάσεων στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της με αρ πρωτ 6057/7-06-2023 2ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Τα έργα που εντάσσονται έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2.600.455,66 € ενώ η Δημόσια Δαπάνη έγκειται στο ποσό των 1.636.510,43

 

 

Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Α.Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως μετά τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 40/26-01-2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ οριστικοποιείται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψήφιων επενδυτών για την με αρ πρωτ 6057/07-06-2023 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος [ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Πληροφορίες στο σχετικό επισυναπτόμενο

Η ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΑΣΣΟΣ ΑΑΕ - ΟΤΑ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στην 2η Πρόσκληση για ιδιωτικές επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»


Στο πλαίσιο αυτό, αναρτάται ο αρχικός πίνακας αποτελεσμάτων (προσωρινά αποτελέσματα), ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων. Στην παρούσα φάση, είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των αιτήσεων στήριξης που αξιολογήθηκαν ως «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ».


Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής:
1. ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ https://www.elikonas.gr/ του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, στις 14/12/2023
2. αποστολή του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα e-mails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης, στις 14/12/2023. Οι χρήστες των e–mails παρακαλούνται όπως αποστείλουν αποδεικτικό παραλαβής.
3. σε περίπτωση που το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ αποστείλει ενημερωτικό μη παράδοσης/παραλαβής και επιπρόσθετα δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον δικαιούχο, ώστε να μας γνωστοποιήσει νέο e-mail, θα πραγματοποιείται ταχυδρομική αποστολή με courier. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής των e-mails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ
4. σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επισήμανση για την αποστολή των e-mails, με αποστολή μηνύματος SMS, στο σύνολο των δικαιούχων, σε κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί στην αίτηση στήριξης ή τελεί σε γνώση της ΟΤΔ.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων, εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ.
Η ενδικοφανής προσφυγή/ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων), με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά.
Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 15/12/2023 και ώρα 08:00 έως την Τετάρτη 27/12/2023 και ώρα 15.00


Στην περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης του συνόλου των δικαιολογητικών της ένστασης στο ΠΣΚΕ, λόγω μη επαρκούς χώρου, τα συνημμένα τις ένστασης δικαιολογητικά κατατίθενται στο πρωτόκολλό της ΟΤΔ έως την 28/12/2023 και ώρα 13:00. Διευκρινίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη συμπληρωματικό δικαιολογητικό, σε περίπτωση που ήταν εφικτή η ανάρτησή του στο ΠΣΚΕ.


Σε περίπτωση, που δικαιούχος δεν επιθυμεί να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο παρακαλούμε όπως μας αποστείλει υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης της αίτησης στήριξης, με γνήσιο υπογραφής, αναφέροντας τους λόγους απόσυρσης.


Επίσης εφόσον ο δικαιούχος δεν προτίθεται να καταθέσει ένσταση παρακαλούμε να αποστείλει σχετική υπεύθυνη δήλωση με e-mail στην διεύθυνση της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα σχετικά επισυναπτόμενα αρχεία:
- Οδηγίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής
- Αρχικός Πίνακας αποτελεσμάτων

 

Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμαμτος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και της εταιρείας Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ αποφασίζεται η τροποποίηση των αποφάεσων ένταξης της Δράσης 19.2.4 και συκεκριμένα των υπό - δράσεων

19.2.4.1 : Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών
19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας
19.2.4.4 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων
19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020.

Scroll to top