ΘΕΣΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών. (ΦΕΚ 12868/31-07-2018 Αρ. Φύλλου 3119)

Τροποποίηση της Υ.Α. 12868/31-07-2018 (ΦΕΚ 1011/26-03-2019)

Οι ΜΜΕ υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές μορφές και μεγέθη· ωστόσο, στο σημερινό πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να έχουν στενές οικονομικές, λειτουργικές ή διοικητικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις. Οι σχέσεις αυτές συχνά καθιστούν δύσκολο το να τεθεί ένα όριο μεταξύ των ΜΜΕ και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ο ορισμός των ΜΜΕ είναι ένα πρακτικό εργαλείο που σκοπό έχει να βοηθά τις ΜΜΕ να δηλώνουν την ταυτότητά τους, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών της.

 

Attachments:
Download this file (Οδηγός ΜΜΕ.pdf)Οδηγός ΜΜΕ.pdf[ ]1341 kB

Το θεσμικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2986/2-12-2016 Αρ. Φύλλου 3885)

1η Τροποποίηση για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2157/Β/2019/4-06-2019)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της 18ης Δεκεμβρίου 2013

Attachments:
Download this file (ΚΑΝ1407.13.pdf)ΚΑΝ1407.13.pdf[ ]852 kB

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 γιατην κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της 17ης Ιουνίου 2014

Attachments:
Download this file (ΚΑΝ 651.14.pdf)ΚΑΝ 651.14.pdf[ ]985 kB
Scroll to top