ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 4

Σύμφωνα με το έγγραφο 5298/22-06-2018 : «6η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020» ορίζεται ως ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής για τα Συνεχιζόμενα Έργα του Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER στο Τοπικό πρόγραμμα του Νομού Βοιωτίας η 31-08-2018

Σύμφωνα με το έγγραφο 7313/22-08-2018 : «7η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020» ορίζεται ως ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής για τα Συνεχιζόμενα Έργα του Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER στο Τοπικό πρόγραμμα του Νομού Βοιωτίας η 28-09-2018

Σύμφωνα με το έγγραφο 5374/22-07-2016 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζεται η συνέχιση των πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020.

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων είναι η 31-12-2016

 

Για την εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ εντάσσονται στις ανειλημμένες υποχρεώσεις 19 έργα σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Scroll to top