ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ» - 2ο Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Η Συνολική δαπάνη της σύμβασης διαμορφώνεται στο ποσό των 176.026,87 €

 

                                           

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους αγρότες να λάβουν μέρος σε διαδικτυακή έρευνα σχετικά με την απλούστευση των κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση της δημοσιεύει μια διαδικτυακή έρευνα μέσω ερωτηματολόγιου για να συγκεντρώσει τις απόψεις των αγροτών απευθείας από τους ίδιους, σχετικά με τις προτάσεις της για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου που επωμίζονται.

Ερευνα Ευρωπαϊκής Πολιτικής ΚΑΠ

 

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα και το ερωτηματολόγιο στο σχετικό επισυναπτόμενο και στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

Πληροφορίες

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», της Πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 30/6/2024

 

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν υποβάλει Αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπό - μέτρου 19.2 : «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» - Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, ότι ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η περίοδος υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων μέχρι 4/1/2024 και ώρα 15:00.

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 22/12/2023 έως την Πέμπτη 4/1/2024 και ώρα 15:00.

Τα συνημμένα της ένστασης δικαιολογητικά (εφόσον δεν μπορούν να αναρτηθούν) κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΟΤΔ έως τις 5/1/2024 και ώρα 13:00.

 

 

Στο πλαίσιο της αριθ. πρ. 2554/10.10.2022 (ΦΕΚ 5361/Β/2022) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει, Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και μετά την εξέταση της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας των Φακέλων Β, καθώς και τη βαθμολόγηση των τοπικών προγραμμάτων (Φάκελοι Α και Β), που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα η Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έλαβε θετική έγκριση για την παρέμβαση Π3-77-4.1 “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)” του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027» με τελικό προϋπολογισμό 4.060.000,00 

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Έγκρισης προγραμμάτων τοπικών στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2545/10.10.2022 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑ-ΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)” του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027» καθώς και η κατανομή πόρων ανά ΟΤΔ

 

 

Υποκατηγορίες

Scroll to top