Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι προχώρησε σε τροποποίηση της με αρ πρωτ 5564/06-03-2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στήριξης σε έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η τροποποίηση αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ορίζοντας την 02/09/2019 και ώρα 15:00 ως λήξη των αιτήσεων. Ταυτόχρονα διευκρινίστηκαν σημεία που αφορούν την απόδειξη της Ιδιωτικής συμμετοχής και τροποποιήθηκαν τα κριτήρια βαθμολόγησης στην υπό - δράση 19.2.2.2.

Επισυνάπτονται η 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης, Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης και ένα συνημμένο αρχείο με τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης

LOGO120

 

 

 

 

 

Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε – ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές ότι προκηρύχθηκε η με αρ. πρωτ 5564/06-06-2019 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης για όλες τις υποδράσεις που αφορά τη συγκεκριμένη 1η Πρόσκληση πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER γίνεται ηλεκτρονικά

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής πρότασης : 20-03-2019 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία Λήξης υποβολής πρότασης : 20-06-2019  και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από λήξη υποβολής αιτήσεων στήριξης να αποστείλουν στην έδρα της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΟΤΑ

Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ.: 32131

είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά τον Φάκελο υποψηφιότητας τους με την ένδειξη: «Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για την Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ της Ο.Τ.Δ. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. – ΟΤΑ Υπομέτρο 19.2 Δράση 19.2….. και Υποδράση 19.2. …. . …..» που θα περιλαμβάνει την Αίτηση Στήριξης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η Πρόσκληση καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης.

Επισυνάπτονται:

Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

1η Πρόσκληση Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Φάκελος με τα Παραρτήματα (συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης)

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης

Επισυνάπτονται οι Φάκελοι του τοπικού προγράμματος (Φάκελος Α' και Β' Αναθεωρημένος) καθώς και η εγκριτική απόφαση υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD LEADER για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας - Κατανομή Πιστώσεων.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι προχώρησε σε τροποποίηση της υπ' αριθμόν 5442/24.04.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στήριξης σε έργα Δημόσιου Χαρακτήρα.

Η τροποποίηση αυτή αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, ορίζοντας την στην 17/09/2018.

Επισυνάπτονται η 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα (α.π.: 5488/09.08.2018) και η 3η Τροποποίηση Περίληψης Πρόσκλησης.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι προχώρησε σε τροποποίηση της υπ' αριθμόν 5442/24.04.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στήριξης σε έργα Δημόσιου Χαρακτήρα.

Η τροποποίηση αυτή αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, ορίζοντας την στην 24/08/2018.

Επισυνάπτονται η 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα (α.π.: 5477/04.07.2018) και η 2η Τροποποίηση Περίληψης Πρόσκλησης.

Scroll to top