Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολών της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα της εταιρείας Ελικώνας- Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ για το πρόγραμμα CLLD LEADER του νομού Βοιωτίας

Επισυνάπτεται σχετικό δελτίο τύπυο της εταιρείας.

Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε – ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές την με αριθμό πρωτοκόλλου 6071/7-7-2023 1η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα (2η πρόσκληση με αρ πρωτ 6057/07-06-2023) στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης καθώς και διόρθωση ως προς τα δικαιολογητικά που καλύπτουν το κριτήριο επιλογής Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία κόστους

 

Οι αιτήσεις στήριηξης υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής πρότασης : 23-06-2023 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης υποβολής πρότασης : 11-09-2023 και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 5 εργασιμων ημερών να αποστείλουν στην έδρα της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΟΤΑ Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ.: 32131 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά Φυσικό Φάκελο που θα περιλαμβάνει την Αίτηση Στήριξης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση

 

Επισυνάπτονται:

Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης 2ης Πρόσκλησης

1η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδ Χαρακτηρα Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ-ΟΤΑ

Συνημμένα αρχεία

Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε – ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές ότι προκηρύχθηκε η με αρ. πρωτ 6057/07-06-2023 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης για όλες τις υποδράσεις που αφορά τη συγκεκριμένη 2η Πρόσκληση πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα κρατικών ενισχύσεων Πληροφοραικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

 

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής πρότασης : 23-06-2023 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης υποβολής πρότασης : 23-08-2023 και ώρα 15:00

 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 5 εργασιμων ημερών να αποστείλουν στην έδρα της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΟΤΑ Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ.: 32131 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά Φυσικό Φάκελο που θα περιλαμβάνει την Αίτηση Στήριξης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση

 

Επισυνάπτονται:

Περίληψη 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδ Χαρακτηρα Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ-ΟΤΑ

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδ Χαρακτηρα Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ-ΟΤΑ

Συνημμένα 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδ Χαρακτηρα Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ-ΟΤΑ

 

 

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι προχώρησε σε  3η τροποποίηση της με αρ. πρωτ 5564/06-03-2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στήριξης σε έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η τροποποίηση αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ορίζοντας την 18/10/2019 και ώρα 15:00 ως λήξη των αιτήσεων.

Επισυνάπτονται η 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης, Ανακοίνωση 3ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης και ένα συνημμένο αρχείο με τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι προχώρησε σε  2η τροποποίηση της με αρ πρωτ 5564/06-03-2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στήριξης σε έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η τροποποίηση αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ορίζοντας την 27/09/2019 και ώρα 15:00 ως λήξη των αιτήσεων. Ταυτόχρονα διευκρινίστηκαν σημεία που αφορούν τους Κωδικού Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Συγκεκριμένα οι κατηγορίες υπο - δράσεων στις οποίες εμπίπτουν ορισμένοι ΚΑΔ που σχετίζονται με την μεταποίησησ - τυποποίηση - συσκευασία αγροτικών προϊόντων

Επισυνάπτονται η 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης, Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης και ένα συνημμένο αρχείο με τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης

Scroll to top