Για πράξεις που υλοποιούνται με τις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων (έργα Δημόσιου Χαρακτήρα) απαιτείται πριν την υποβολή Τελικής Πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ, ο Δικαιούχος να προχωρήσει σε τροποποίηση της νομικής δέσμευσης προκειμένου να δηλώσει την ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου του συγκεκριμένου υποέργου.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

 

 ΣΕ  ΙΣΧΥ

Σε συνέχεια της αντικατάστασης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 1337/11-05-2022) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως τροποποιήθηκαν τα έγγραφα των σταδίων υλοποίησης των έργων Δημόσιου Χαρακτήρα (με τη διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεω)

Επισυνάπτεται :

  • Οδηγός διαδικασιών για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

  • Σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης

  • Σχέδιο Αιτήματος τροποποίησης νομικής δέσμευσης δικαιούχου(ΕΧΔΣ)

  • Σχέδια Σύμβασης Έργων/Προμηθειών

  ΣΕ  ΙΣΧΥ

Σε συνέχεια της αντικατάστασης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 1337/11-05-2022) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως αντικαταστάθηκε και η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η νέα εγκύκλιος πληρωμών 30760/13-05-2022  περιγράφει τη διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (αιτήματα καταβολής ενίσχυσης δικαιούχων) για παρεμβάσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

 

 

Σε συνέχεια της τροποποίησης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού αλλά και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 3083/11-08-2021) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως τροποποιήθηκε η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ (66016/08-11-2021) στην οποία περιγράφεται η διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (αιτήματα καταβολής ενίσχυσης δικαιούχων)

Τροποποίηση της αρ.πρωτ. 14886/4-3-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΔΩ46ΨΧΞΧ-ΒΥΣ) και αντικατάσταση της αρ.πρωτ. 80293/4-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΛΘ46ΨΧΞΧ-2ΝΧ)

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγγραφα

 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην σχετική εγκύκλιο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ.. Οι δικαιούχοι να μην προχωρούν σε οριστικοποίηση αιτημάτων πληρωμής ή τροποποίησης πριν έρθουν σε συννενόηση με την ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ

Attachments:
Download this file (EΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.pdf)EΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.pdf[ ]3426 kB
Download this file (Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.docx)Ε_1.2_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.docx[ ]47 kB
Download this file (Ε_1.4_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ.docx)Ε_1.4_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ.docx[ ]28 kB
Download this file (Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx)Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.docx[ ]19 kB
Download this file (Εγχειρίδιο Πληρωμών Ιδιωτικών CLLD Δικαιούχος.pdf)Εγχειρίδιο Πληρωμών Ιδιωτικών CLLD Δικαιούχος.pdf[ ]456 kB
Download this file (ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc)ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.doc[ ]59 kB
Download this file (Π_1.1_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΙΧ.docx)Π_1.1_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΙΧ.docx[ ]108 kB
Download this file (Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΙΧ.docx)Π_1.2_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΙΧ.docx[ ]143 kB
Download this file (Π_3_EKΘΕΣΗ_ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.xlsx)Π_3_EKΘΕΣΗ_ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ.xlsx[ ]43 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.LEADER-ΥΠΟΜΕΤΡΟ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.LEADER-ΥΠΟΜΕΤΡΟ_19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.pdf[ ]601 kB
Download this file (ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΙΧ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx)ΠΙΝ.1_ΠΙΝ.2_ΙΧ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.xlsx[ ]107 kB
Download this file (ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)ΠΙΝ.3_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΥ_ΟΤΔ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΛΗΡΩΜΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]69 kB
Download this file (ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx)ΠΠΑΕΕ_ΠΙΝ.ΠΑΡΑΣΤ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx[ ]100 kB
Download this file (ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx)ΠΠΕΕ_ΠΙΝ.ΠΡΟΒ.ΕΚΤ.ΕΡΓ._ΑΙΤΗΣΗ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ_ΙΧ.xlsx[ ]99 kB
Download this file (Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc)Υ_2_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.doc[ ]29 kB
Περισσότερα...
Scroll to top