Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αρ. πρωτ. :323/15-02-2022), ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος αποφασίζει την 3η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020

 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αρ. πρωτ. :642/08-04-2021), ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος αποφασίζει την 2η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της από 06/03/2019 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Η τροποποίηση αφορά στην τακτοποίηση των Π/Υ των ενταγμένων πράξεων με κωδικούς ΠΣΚΕ LD461-0043307, LD461-0044329, LD461-0048979, LD461-0051442, LD461-0052117, LD461-0052306, ώστε να συμφωνούν με τον Π/Υ που είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣΑΑ.

Συνολικά για την 1η Πρόσκληση της ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ έχουν ενταχθεί 37 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.712.113,17 € με τη Δημόσια Δαπάνη να έγκειται στο ποσό των 3.555.092,07 €

 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αρ. πρωτ. : 259/10-02-2021), ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος αποφασίζει την 1η Τροποποίηση  της απόφασης ένταξης στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της από 06/03/2019 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Η τροποποίηση αφορά την ένταξη εφτά επιπλέον έργων τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1.423.959,79 € ενώ η Δημόσια Δαπάνη έγκειται στο ποσό των 690.770,86 €

Συνολικά για την 1η Πρόσκληση της ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.712.113,17 € με τη Δημόσια Δαπάνη να έγκειται στο ποσό των 3.555.092,09 €

 

 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αρ. πρωτ. : 2000/01-10-2020), ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος αποφασίζει την ένταξη 30 προτάσεων στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της με αρ πρωτ 5564/06-03-2019 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Τα έργα που εντάσσονται έχουν συνολικό προϋπολογισμό 5.288.153,38 € ενώ η Δημόσια Δαπάνη έγκειται στο ποσό των 2.864.321,23 €

 

Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Α.Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως μετά τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 20/20-07-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ οριστικοποιείται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψήφιων επενδυτών για την με αρ πρωτ 5564-06/03/2019 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος [ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»], σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο.

Scroll to top