Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αρ. πρωτ. : 2000/01-10-2020), ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος αποφασίζει την ένταξη 30 προτάσεων στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της από 06/03/2019 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Τα έργα που εντάσσονται έχουν συνολικό προϋπολογισμό 5.288.153,38 € ενώ η Δημόσια Δαπάνη έγκειται στο ποσό των 2.864.321,23 €

 

Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Α.Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως μετά τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 20/20-07-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ οριστικοποιείται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψήφιων επενδυτών για την από 06/03/2019 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος [ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»], σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο.

 

ΠΡΟΧΟΣΗ : Λόγω αδυναμίας εμφάνισης στο ΠΣΚΕ του φύλλου αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, του φύλλου αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής και του αναλυτικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, τα προαναφερόμενα αρχεία στάλθηκαν στα e-mails των δικαιούχων.


Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔΠ CLLD/LEADER, της ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ – ΟΤΑ, κατά τις υπ. αριθμ. 17/11-02-2020 & 18/08-04-2020 συνεδριάσεις της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στην από 06/03/2019 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»). Τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης απεστάλησαν στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα.

Περισσότερα...

Εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος οι αποφάσεις ένταξης για το σύνολο των υπό - δράσεων του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»–Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ: Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ.

Η Ομάδα Τοπικής δράσης ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους για την ένταξη τους σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία.

 

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει το κοινό για την ολοκλήρωση των σταδίων αξιολόγησης των δικαιούχων που είχαν υποβάλει αίτηση στήριξης στην πρόσκληση 2442/24-04-2018 "1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Δημόσιου Χαρακτήρα μέτρο 19.2", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην σχετική προκήρυξη δεν κατατέθηκε καμία ένσταση επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το έγγραφο 4507/21-06-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 - 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η υπερδέσμευση του αναγκαίου ποσού  ώστε να ενταχθούν όλα τα έργα που αξιολογήθηκαν θετικά και αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ -ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ έχει αποστείλλει αίτημα ένταξης 13 έργων στην ΕΥΔ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Μετά την οριστική ένταξη των έργων θα ακολουθήσει  υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της ΟΤΔ και των δικαιούχων για την υλοποίηση των έργων τους.

Προϋπολογισμός Προκήρυξης : 1.588.000,00 ευρώ

Προϋπολογισμός υπό ένταξη έργων : 2.192.000,00 ευρώ

Scroll to top