ΝΕΑ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010866245, συνολικού προϋπολογισμού 202.738,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (νόμιμο εκπρόσωπο) και της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Φ. ΣΤΑΙΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων», της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011043249, συνολικού προϋπολογισμού 84.830,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Θηβαίων (νόμιμο εκπρόσωπο) και του «Σπρίτου Σημητρίου», νόμιμου εκπροσώπου της της εταιρείας «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», της πράξης με τίτλο «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010926642, συνολικού προϋπολογισμού 156.394,63 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Θηβαίων (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «Αστική οδοποιία στη Δ.Κ. Ορχομενού», της πράξης με τίτλο «Κατασκευή και συντήρηση αστικής οδοποιίας στην Δ.Κ. Ορχομενού», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 00111049241,
συνολικού προϋπολογισμού 294.057,72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ορχομενού (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.» η οποία
κρίθηκε μειοδότης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του1ου Υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ», της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010979051, συνολικού προϋπολογισμού 245.712,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Ε.Ο.Φ. ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Scroll to top