Εκτύπωση

Η περιοχή, δεδομένου ότι στο μεγαλύτερο της μέρος καλύπτεται από πεδινά εδάφη καλλιεργούμενα από μέχρι πρόσφατα «δυναμικά προϊόντα», πλήττεται άμεσα από την πρόσφατη αλλαγή της ΚΑΠ. Αλλά και στο υπόλοιπο τμήμα της, που δεν είναι πεδινό, η περιοχή αντιμετωπίζει έντονα διαρθρωτικά προβλήματα, λόγω του μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, της χαμηλής αποδοτικότητας τους, του μικρού βαθμού μεταποίησης της παραγωγής, της μη αποτελεσματικής διάθεσης των προϊόντων στην αγορά κλπ.

Η ύπαρξη, από την άλλη, σημαντικού αριθμού μικρών επιχειρήσεων, με χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και εξοπλισμού και προβλήματα στον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία. αποτελεί συμπληρωματική παράμετρο του συνολικού διαρθρωτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση, η μοναδική της αγροτική ιστορία, ο μεγάλος αριθμός αναξιοποίητων μνημείων, το πολυσχιδές τοπίο και το ιδιαίτερο περιβάλλον της με τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού και τους υγροτόπους Υλίκης και Παραλίμνης, η εγγύτητα της σε δυναμικούς αναπτυξιακούς πόλους, η παρατηρούμενη στροφή σε αποδοτικές καλλιέργειες, αλλά και οι προσπάθειες παραγωγικών ομάδων να απαντήσουν δυναμικάστο πρόβλημα (και στους τρεις τομείς της οικονομίας), μπορούν, αν συνδυασθούν κατάλληλα, να αποτελέσουν μια βιώσιμη απάντηση στην κρίση.

Στο πλαίσιο έτσι αυτό, και ανάλογα με την χωρική εξειδίκευση της κάθε μιας μικροπεριοχής του προγράμματος, οι προτεραιότητες οι οποίες τίθενται (χωρίς ιεραρχική σειρά) είναι οι εξής:

Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως στον τουρισμό της υπαίθρου, με γεωγραφική έμφαση στα πεδινά
Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου στην ίδια περιοχή
Υποστήριξη της ελκυστικότητας της περιοχής μέσα από τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων
Ενίσχυση της παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων μέσα από την αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της εμπορίας τους, σε όλη την περιοχή του προγράμματος
Αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρέχει η ύπαρξη δυναμικών πόλων στην περιοχή του προγράμματος, σε όλη την περιοχή παρέμβασης και
Αναβάθμιση της επιχειρηματικής δράσης μέσα από την προώθηση της διατομεακής και επιχειρηματικής συνεργασίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, σε όλη την περιοχή παρέμβασης.

Έχοντας θέσει τις παραπάνω προτεραιότητες, έχοντας περιγράψει το προφίλ και τη φυσιογνωμία της περιοχής, γνωρίζοντας την ιστορία της και τη στενή της σύνδεση με τον ιστορικό – περιηγητή Παυσανία, θέλοντας επίσης να προβάλουμε τις δυνατότητες της περιοχής ως τόπου περιήγησης και ήπιας σωματικής άσκησης σε ένα εύφορο σε παραγωγή και πλούσιο σε εναλλαγές περιβάλλον, επιλέγουμε ως κεφαλίδα του προγράμματος τον τίτλο «Βοιωτική Γη, Κήποι Παυσανία».

Στη βάση των παραπάνω οι στόχοι του προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στόχος 1: Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς της Περιοχής
Στόχος 2: Ανάπτυξη τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
Στόχος 3: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου απασχόλησης και κατοικίας
Στόχος 4: Αύξηση της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας
Στόχος 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης