Εκτύπωση

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ.5807/29.6.2009 και 5954/2.7.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος LEADER Βοιωτίας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η  Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41 του Τοπικού Προγράμματος Leader, με καταληκτική ημερομηνία την 20.07.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για τα υπομέτρα / δράσεις όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

ΜΕΤΡΟ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

( %)

41  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
L123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.631.546,70 652.618,68 40%
L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 1.631.546,70 652.618,68 40%

Δικαιούχοι:L123α:φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται  να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

L312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.349.629,23 472.370,23 35%
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 370.072,43 129.525,35 35%
L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

 

359.344,08 125.770,43 35%
L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

620.212,72 217.074,45 35%
L313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 619.234,43 216.732,05 35%
L313-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

619.234,43 216.732,05 35%

 

Δικαιούχοι (Για όλες οι δράσεις των L312 & L313 που αφορούν παρεμβάσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας):Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και το Καν. (ΕΚ) 800/2008.

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση αναφέρεται στην  αναλυτική  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τα ανωτέρω ποσά είναι ενδεικτικά και δύνανται να αναμορφώνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατόπιν έγκρισης από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα τροποποιήσεων του Τοπικού Προγράμματος με αιτιολογημένη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των δράσεων και β) κατόπιν κατανομής πρόσθετων πιστώσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το αναπόσπαστο Παράρτημά της περιλαμβάνουν:

Σημειώνεται ότι η τόσο η παρούσα περιληπτική όσο και η Αναλυτική Πρόσκληση και το Παράρτημα αυτής διατίθενται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση: Έρκυνας 9, Τ.Κ. 32100, Λιβαδειά (τηλ. 2261080661,80662, fax: 2261-80663, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.elikonas.gr, όπου εμφανίζεται και το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADERτης ΟΤΔ.

 

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής των προκηρυσσόμενων δράσεων της παρούσας 4ης Πρόσκλησης περιγράφεται αναλυτικά στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 20 – 7 - 2015 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:00

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Έρκυνας 9, Τ.Κ. 32100, Λιβαδειά  είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ.  μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της Εταιρείας,  αποκλειστικά εγγράφως, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα εγκρίνεται με την υπ’ αρίθμ. 34./27-4-2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος του Άξονα 4 – προσέγγιση  LEADER.

 

 

Η Πρόεδρος της Ε.Δ.Π LEADER

 

 

Γιώτα Πούλου

Attachments:
Download this file (Abstract_5_2015.doc)Abstract_5_2015.doc[Περίληψη 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος]218 kB