Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ (Αρ πρωτ 6291/27-03-2024), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος CLLD LEADER, Δημητριος Καραμάνης αποφασίζει την 5η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης των πράξεων στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 μετά από παραίτηση - απένταξη ορισμένων δικαιούχων

 

Scroll to top