Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», της Πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 30/6/2024

Scroll to top