Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Α.Α.Ε. – ΟΤΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως μετά τη λήξη της περιόδου των ενστάσεων και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 40/26-01-2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. - ΟΤΑ οριστικοποιείται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψήφιων επενδυτών για την με αρ πρωτ 6057/07-06-2023 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος [ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Πληροφορίες στο σχετικό επισυναπτόμενο

Scroll to top