Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν υποβάλει Αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπό - μέτρου 19.2 : «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» - Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, ότι ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η περίοδος υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων μέχρι 4/1/2024 και ώρα 15:00.

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 22/12/2023 έως την Πέμπτη 4/1/2024 και ώρα 15:00.

Τα συνημμένα της ένστασης δικαιολογητικά (εφόσον δεν μπορούν να αναρτηθούν) κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΟΤΔ έως τις 5/1/2024 και ώρα 13:00.

Scroll to top