Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε – ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές την με αριθμό πρωτοκόλλου 6071/7-7-2023 1η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα (2η πρόσκληση με αρ πρωτ 6057/07-06-2023) στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης καθώς και διόρθωση ως προς τα δικαιολογητικά που καλύπτουν το κριτήριο επιλογής Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία κόστους

 

Οι αιτήσεις στήριηξης υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής πρότασης : 23-06-2023 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης υποβολής πρότασης : 11-09-2023 και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 5 εργασιμων ημερών να αποστείλουν στην έδρα της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΟΤΑ Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ.: 32131 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά Φυσικό Φάκελο που θα περιλαμβάνει την Αίτηση Στήριξης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση

 

Επισυνάπτονται:

Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης 2ης Πρόσκλησης

1η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδ Χαρακτηρα Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ-ΟΤΑ

Συνημμένα αρχεία

Scroll to top