Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη για την 3η τροποποίηση νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου «Αστική οδοποιία στη Δ.Κ.Ορχομενού», της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή και συντήρηση αστικής οδοποιίας στην Δ.Κ. Ορχομενού», όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Η Συνολική δαπάνη της σύμβασης διαμορφώνεται στο ποσό των 331.596,08 € (ήτοι σε υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση αποκλειστικά λόγω δαπάνης αναθεωρήσεων)

Scroll to top