Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε – ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές ότι προκηρύχθηκε η με αρ. πρωτ 6057/07-06-2023 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης για όλες τις υποδράσεις που αφορά τη συγκεκριμένη 2η Πρόσκληση πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα κρατικών ενισχύσεων Πληροφοραικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

 

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής πρότασης : 23-06-2023 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης υποβολής πρότασης : 23-08-2023 και ώρα 15:00

 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 5 εργασιμων ημερών να αποστείλουν στην έδρα της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΟΤΑ Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ.: 32131 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά Φυσικό Φάκελο που θα περιλαμβάνει την Αίτηση Στήριξης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση

 

Επισυνάπτονται:

Περίληψη 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδ Χαρακτηρα Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ-ΟΤΑ

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδ Χαρακτηρα Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ-ΟΤΑ

Συνημμένα 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδ Χαρακτηρα Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ-ΟΤΑ

 

 

Scroll to top