Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων», της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων», όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε.

Scroll to top