Η ΟΤΔ Ελικώνας -Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Ετιαρεία, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του μέτρου 19 Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014 -2020 (Πρόγραμμα CLLD LEADER) διατύπωσε - σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο - θετική γνώμη για την τροποποίηση του έργου "Απ' το Στάρι στο Ψωμί" του δικαιούχου Συλλόγου Ελικωνίων το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της Ελικώνας - Παρνασσός με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010986844

Scroll to top