Η εταιρεία Ελικώνας-Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα από 01/03/2023 έως 31/12/2025, με αντικείμενο την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης & προβολής.

Η εν λόγω Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε συνεργασία με έναν (1) Μηχανικό ΠΕ – ΤΕ ή Γεωπόνο


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΕ ΟΤΑ (Έρκυνας 9, ΤΚ 32131), μέχρι την 14/2/2023 και ώρα 13:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Ο εκάστοτε φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην γραμματεία της εταιρείας έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Οι φάκελοι που δεν θα έχουν πρωτοκολληθεί στην γραμματεία της εταιρείας έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.


Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης και προβολής, στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.»

Scroll to top