Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010866245, συνολικού προϋπολογισμού 202.738,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (νόμιμο εκπρόσωπο) και της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Φ. ΣΤΑΙΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Γ. ΝΙΚΗ», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Scroll to top