Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων», της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Ελεώνα Δήμου Θηβαίων», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011043249, συνολικού προϋπολογισμού 84.830,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Θηβαίων (νόμιμο εκπρόσωπο) και του «Σπρίτου Σημητρίου», νόμιμου εκπροσώπου της της εταιρείας «ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Scroll to top