Σε συνέχεια της αντικατάστασης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 1337/11-05-2022) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως τροποποιήθηκαν τα έγγραφα των σταδίων υλοποίησης των έργων Δημόσιου Χαρακτήρα

Επισυνάπτεται :

  • Οδηγός διαδικασιών για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

  • Σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης

  • Σχέδιο Αιτήματος τροποποίησης νομικής δέσμευσης δικαιούχου(ΕΧΔΣ)

  • Σχέδια Σύμβασης Έργων/Προμηθειών

Scroll to top