Το θεσμικό πλαίσιο 3083/4.8.2021 στο οποίο βασίζονται οι πράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου χαρακτήρα που εντάσσονται στο πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 αντικαθίστανται από την 1337/11-05-2022 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» (Β΄ 3702).

Scroll to top