Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», της πράξης με τίτλο «Κατασκευή παιδικών χαρών στις ΤΚ Χωστίων, ΤΚ Λουτουφίου και ΤΚ Νεοχωρακίου του Δήμου Θηβαίων», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010926642, συνολικού προϋπολογισμού 156.394,63 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Θηβαίων (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Scroll to top