Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «Αστική οδοποιία στη Δ.Κ. Ορχομενού», της πράξης με τίτλο «Κατασκευή και συντήρηση αστικής οδοποιίας στην Δ.Κ. Ορχομενού», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 00111049241,
συνολικού προϋπολογισμού 294.057,72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ορχομενού (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.» η οποία
κρίθηκε μειοδότης.

Scroll to top