Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος διατύπωσε θετική γνώμη επί του σχέδιου σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 1ου Υποέργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», της Πράξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0010879849, συνολικού προϋπολογισμού 161.540,89 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Τανάγρας (νόμιμο εκπρόσωπο) και του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ η οποία κρίθηκε μειοδότης.

Scroll to top