Σε συνέχεια της τροποποίησης του νομικού πλαισίου που διέπει τις πράξεις ιδιωτικού αλλά και δημόσιου χαρακτήρα του προγράματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Υ.Α 3083/11-08-2021) ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό πως τροποποιήθηκε η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ (66016/08-11-2021) στην οποία περιγράφεται η διαδικασία αλλά και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (αιτήματα καταβολής ενίσχυσης δικαιούχων)

Τροποποίηση της αρ.πρωτ. 14886/4-3-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΔΩ46ΨΧΞΧ-ΒΥΣ) και αντικατάσταση της αρ.πρωτ. 80293/4-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΛΘ46ΨΧΞΧ-2ΝΧ)

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγγραφα

Scroll to top