Το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται τόσο οι πράξεις Ιδιωτικού όσο και οι πράξεις Δημόσιου χαρακτήρα που εντάσσονται στο πρόγραμμα CLLD/LEADER τοπυ ΠΑΑ 2014-2020 τροποποιήθηκε.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε τροποποίηση  της:

  • υπ’ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» (Β’ 4285), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1090/08-02-2019 (B’ 573), 7281/05-11-2019 (B’ 4205) και 4107/31-07-2020 (Β’ 3312) υπουργικές αποφάσεις,
  • της υπ’ αρ. 13214/30-11-2017(B΄4268) υπουργικής απόφασης«Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 7888/14-09-2018 (B’4178), 355/17-1-2019 (Β΄65) και 3218/25-6-2020 (Β΄2723) υπουργικές αποφάσεις και
  • τηςυπ’ αρ. 1547/26-2-2019 υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 761), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1616/31-3-2020 (Β΄ 1454) υπουργική απόφαση,

και αντικατάσταση τους με ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο υπ’ αρ. 3083/11-08-2021 υπουργικής απόφαση ς"Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4" (ΦΕΚ 3702/11-08-2021)

Scroll to top