Οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του ΠΑΑ 2014-2020 για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα που εκτελούνται χωρίς Δημόσιες Συμβάσεις έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στην ΟΤΔ αλλά και ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ.

 

Scroll to top