Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αρ. πρωτ. : 259/10-02-2021), ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος αποφασίζει την 1η Τροποποίηση  της απόφασης ένταξης στις Δράσεις 19.2.2: «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3: «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της από 06/03/2019 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Η τροποποίηση αφορά την ένταξη εφτά επιπλέον έργων τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1.423.959,79 € ενώ η Δημόσια Δαπάνη έγκειται στο ποσό των 690.770,86 €

Συνολικά για την 1η Πρόσκληση της ΟΤΔ Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.712.113,17 € με τη Δημόσια Δαπάνη να έγκειται στο ποσό των 3.555.092,09 €

 

Scroll to top