Εκτύπωση

 

ΠΡΟΧΟΣΗ : Λόγω αδυναμίας εμφάνισης στο ΠΣΚΕ του φύλλου αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, του φύλλου αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής και του αναλυτικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, τα προαναφερόμενα αρχεία στάλθηκαν στα e-mails των δικαιούχων.


Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔΠ CLLD/LEADER, της ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ – ΟΤΑ, κατά τις υπ. αριθμ. 17/11-02-2020 & 18/08-04-2020 συνεδριάσεις της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στην με αρ πρωτ 5564-06/03/2019 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»). Τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης απεστάλησαν στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψαν ευρήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποιούμε τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων. Ο καθορισμός των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους ανά υποδράση.


Επί πλέον η ΟΤΔ θα έχει στην διάθεσή της πόρους από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος – έχει ήδη κατατεθεί αίτημα – από το πρόγραμμα της μεταποίησης όπως και πόρους υπερδέσμευσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ) με απώτερο στόχο να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος και να καλυφθούν όλες οι παραδεκτές προς στήριξη προτάσεις που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων.


Επισημαίνεται ότι το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλεξιμότητας, το φύλλο αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) και οι δικαιούχοι δύναται να έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς τους, επιλέγοντας την αίτηση στήριξης που έχουν υποβάλλει στο τοπικό μας πρόγραμμα.


Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής:
1. ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. - ΟΤΑ) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, στις 26/06/2020
2. αποστολή του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης στα e-mails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης, στις 26/06/2020. Οι χρήστες των e–mails παρακαλούνται όπως αποστείλουν αποδεικτικό παραλαβής.
3. σε περίπτωση που το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ αποστείλει ενημερωτικό μη παράδοσης/παραλαβής και επιπρόσθετα δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον δικαιούχο, ώστε να μας γνωστοποιήσει νέο e-mail, θα πραγματοποιείται ταχυδρομική αποστολή με courier. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης/παραλαβής των e-mails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ
4. σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί και τηλεφωνική επικοινωνία με τους δικαιούχους για την αποστολή-παραλαβή των e-mails,

Επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτούς των αποτελεσμάτων. Η ενδικοφανής προσφυγή/ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (Π.Σ.Κ.Ε.), με την ανάλογη τεκμηρίωση και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά.


Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων θα είναι δυνατή από την 26/06/2020 .


Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης υπογεγραμμένο της ένστασης και τον φυσικό φάκελο της αίτησης ένστασης μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αν υφίστανται, στην ΟΤΔ σύμφωνα με τις οδηγίες που επισυνάπτονται.


Σε περίπτωση, που δικαιούχος δεν επιθυμεί να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο παρακαλούμε όπως μας αποστείλει υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης της αίτησης στήριξης, με γνήσιο υπογραφής, αναφέροντας τους λόγους απόσυρσης.

 

Attachments:
Download this file (Απόσπασμα Απόφασης ΕΔΠ 19.15-06-2020.pdf)Απόσπασμα Απόφασης ΕΔΠ 19.15-06-2020.pdf[ ]1461 kB
Download this file (Αρχικός Πίνακας Αποτελεσμάτων_ΟΤΔ Ελικώνας.pdf)Αρχικός Πίνακας Αποτελεσμάτων_ΟΤΔ Ελικώνας.pdf[ ]500 kB
Download this file (Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής CLLD.pdf)Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής CLLD.pdf[ ]462 kB