Εν αναμονή του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER και με σκοπό την διευκόλυνση των επενδυτών παρέχονται αναλυτικές οδηγίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Scroll to top