Εκτύπωση

Μετά από σχετική αλληλογραφία του Ελληνικού Δικτύου Ομάδων Τοπικής Δράσης και τις διευκρινήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 - 2020, σχετικά με την λήψη των δικαιολογητικών και τις ημερομηνίες αυτών στα πλαίσια της πρόσκλησης 19.2. Ιδιωτικές επενδύσεις των Τοπικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης σας γνωστοποιούμε ότι

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ .

2. Δικαιολογητικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο και δεν ήταν υποχρεωτική η ανάρτησή τους στο ΠΣΚΕ, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου στην ΟΤΔ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διευκρίνιση στην πρόσκληση ή δεν έχει ακολουθήσει σχετική γραπτή διευκρίνιση της ΟΤΔ, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει γραπτή διευκρίνιση της ΟΤΔ ισχύει σε κάθε περίπτωση η διευκρινιστική οδηγία της κάθε ΟΤΔ.