Εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος οι αποφάσεις ένταξης για το σύνολο των υπό - δράσεων του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»–Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ: Ελικώνας-Παρνασσός ΑΑΕ ΟΤΑ.

Η Ομάδα Τοπικής δράσης ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δικαιούχους για την ένταξη τους σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία.

Scroll to top