Εκτύπωση

Η αναπτυξιακή εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ενημερώνει τους επενδυτές που υπέβαλαν (ή θα υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 18/10/2019) ηλεκτρονική αίτητη στο πρόγραμμα CLLD LEADER για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα ότι σύμφωνα με την πρόσκληση η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των φυσικών φακέλων ορίζεται ως 10 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνεπώς η ημερομηνία αυτή είναι 28/10/2019.

Λόγω αργίας της συγκεκριμένης ημέρας η τελική ημερομηνία παραλαβής των φυσικών φακέλων τοποθετείται στις 29/10/2019 και μέχρι τις 14:00.

                                 

 Εκ του γραφείου τύπου.