Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι προχώρησε σε  2η τροποποίηση της με αρ πρωτ 5564/06-03-2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στήριξης σε έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η τροποποίηση αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ορίζοντας την 27/09/2019 και ώρα 15:00 ως λήξη των αιτήσεων. Ταυτόχρονα διευκρινίστηκαν σημεία που αφορούν τους Κωδικού Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Συγκεκριμένα οι κατηγορίες υπο - δράσεων στις οποίες εμπίπτουν ορισμένοι ΚΑΔ που σχετίζονται με την μεταποίησησ - τυποποίηση - συσκευασία αγροτικών προϊόντων

Επισυνάπτονται η 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης, Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης και ένα συνημμένο αρχείο με τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης

Scroll to top