Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΟΤΑ ενημερώνει το κοινό για την ολοκλήρωση των σταδίων αξιολόγησης των δικαιούχων που είχαν υποβάλει αίτηση στήριξης στην πρόσκληση 2442/24-04-2018 "1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις Δημόσιου Χαρακτήρα μέτρο 19.2", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην σχετική προκήρυξη δεν κατατέθηκε καμία ένσταση επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το έγγραφο 4507/21-06-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 - 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η υπερδέσμευση του αναγκαίου ποσού  ώστε να ενταχθούν όλα τα έργα που αξιολογήθηκαν θετικά και αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ -ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ έχει αποστείλλει αίτημα ένταξης 13 έργων στην ΕΥΔ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Μετά την οριστική ένταξη των έργων θα ακολουθήσει  υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της ΟΤΔ και των δικαιούχων για την υλοποίηση των έργων τους.

Προϋπολογισμός Προκήρυξης : 1.588.000,00 ευρώ

Προϋπολογισμός υπό ένταξη έργων : 2.192.000,00 ευρώ

Scroll to top