Επισυνάπτονται οι Φάκελοι του τοπικού προγράμματος (Φάκελος Α' και Β' Αναθεωρημένος) καθώς και η εγκριτική απόφαση υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD LEADER για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας - Κατανομή Πιστώσεων.

Scroll to top