Η εταιρεία Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε – ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης ενημερώνει του υποψήφιους επενδυτές ότι προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γιατην υποβολή προτάσεων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης για όλες τις υποδράσεις που αφορά τη συγκεκριμένη 1η Πρόσκληση πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER γίνεται ηλεκτρονικά

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής πρότασης : 20-03-2019 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία Λήξης υποβολής πρότασης : 20-06-2019  και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από λήξη υποβολής αιτήσεων στήριξης να αποστείλουν στην έδρα της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. – ΟΤΑ

Έρκυνας 9 (1ος Όροφος), Λιβαδειά Βοιωτίας, Τ.Κ.: 32131

είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά τον Φάκελο υποψηφιότητας τους με την ένδειξη: «Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για την Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ της Ο.Τ.Δ. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε. – ΟΤΑ Υπομέτρο 19.2 Δράση 19.2….. και Υποδράση 19.2. …. . …..» που θα περιλαμβάνει την Αίτηση Στήριξης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η Πρόσκληση καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης.

Επισυνάπτονται:

Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

1η Πρόσκληση Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Φάκελος με τα Παραρτήματα (συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης)

Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης

Scroll to top