Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13: 30 μ.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στα γραφεία της Εταιρείας (Έρκυνας 9, Λιβαδειά), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
  1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εικοστή εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014
  2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εικοστή εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014
  3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου των Τακτικών Ελεγκτών για την εικοστή εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014
  4. Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-2014
  5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
  6. Έγκριση σύνθεσης ΕΔΠ LEADER
  7. Ανακοινώσεις και διάφορα άλλα θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν κατά το Καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τους Προσωρινούς Τίτλους μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, όπως και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ανωτέρω ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λιβαδειά, 04 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Attachments:
Download this file (Prosklisi_Metoxon_2015.pdf)Prosklisi_Metoxon_2015.pdf[ ]118 kB
Scroll to top