Εκτύπωση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ελικώνας-Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13: 00 μ.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας (Έρκυνας 9, Λιβαδειά), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την δέκατη ένατη εταιρική χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013
  2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την δέκατη ένατη εταιρική χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013
  3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου των Τακτικών Ελεγκτών για την δέκατη ένατη εταιρική χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013
  4. Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 1-1-2013 έως 31-12-2013
  5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
  6. Έγκριση πεπραγμένων της ΕΔΠ LEADER
  7. Επαναβεβαίωση των αρμοδιοτήτων της ΕΔΠ LEADER ΑΞΟΝΑ 4
  8. Ανακοινώσεις και διάφορα άλλα θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το Καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τους Προσωρινούς Τίτλους μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, όπως και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Λιβαδειά, 04 Ιουνίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Attachments:
Download this file (Prosklisi_Metoxon_2014.doc)Prosklisi_Metoxon_2014.doc[ ]27 kB