Στις 29/09/2018 ολοκληρώθηκε το σύνολο των ανειλημμέων πράξεων του Άξονα 4 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020.

Από το σύνολο των 19 έργων που συνεχίζονταν στη νέα προγραμματική περίοδο για την εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ολοκληρώθηκαν τα 16 έργα σύμφωνα με τον σχετικό συνημμένο πίνακα.

Scroll to top