Εκτύπωση

Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την επιτυχημένη εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού – LEADER Ι, ΙΙ και PLUS (+) – έφτασε σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του

Οι προτεραιότητες που τίθενται (χωρίς ιεραρχική σειρά) είναι οι εξής:

Έτσι, στο πλαίσιο της «προσέγγισης LEADER», εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου - ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης - ΟΤΔ).

Μέσω του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», υλοποιούνται δράσεις που αποσκοπούν:

Παράλληλα ενισχύεται η συνεργασία και δικτύωση μεταξύ περιοχών, φορέων και κλάδων προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών.


Έχοντας υπόψη το προφίλ και τη φυσιογνωμία της περιοχής παρέμβασης (Βοιωτία), γνωρίζοντας την ιστορία της και τη στενή της σύνδεση με τον ιστορικό – περιηγητή Παυσανία και θέλοντας να προβάλουμε τις δυνατότητες της περιοχής ως τόπου περιήγησης και ήπιας σωματικής άσκησης σε ένα εύφορο σε παραγωγή και πλούσιο σε εναλλαγές περιβάλλον, επιλέγουμε ως κεφαλίδα του Τοπικού Προγράμματος για την περίοδο του Άξονα 4 τον τίτλο «Βοιωτική Γη, Κήποι Παυσανία».

Οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:
Στόχος 1: Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς της Περιοχής
Στόχος 2: Ανάπτυξη τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
Στόχος 3: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου απασχόλησης και κατοικίας
Στόχος 4: Αύξηση της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας
Στόχος 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης

Τα συνολικά χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Συνολικό κόστος

Δημόσια Δαπάνη

Κοινοτική συμμετοχή

Εθνική συμμετοχή

Ίδια συμμετοχή

10.425.476 €

6.500.000 €

3.575.000 €

2.925.000€

3.925.476 €