Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την επιτυχημένη εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού – LEADER Ι, ΙΙ και PLUS (+) – έφτασε σε επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του

Οι προτεραιότητες που τίθενται (χωρίς ιεραρχική σειρά) είναι οι εξής:

 • Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως στον τουρισμό της υπαίθρου, με γεωγραφική έμφαση στα πεδινά 
 • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου στην ίδια περιοχή
 • Υποστήριξη της ελκυστικότητας της περιοχής μέσα από τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων
 • Ενίσχυση της παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων μέσα από την αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της εμπορίας τους, σε όλη την περιοχή του προγράμματος
 • Αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρέχει η ύπαρξη δυναμικών πόλων στην περιοχή του προγράμματος, σε όλη την περιοχή παρέμβασης και
 • Αναβάθμιση της επιχειρηματικής δράσης μέσα από την προώθηση της διατομεακής και επιχειρηματικής συνεργασίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, σε όλη την περιοχή παρέμβασης.

Έτσι, στο πλαίσιο της «προσέγγισης LEADER», εφαρμόζονται τοπικά προγράμματα με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές. Η εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου - ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης - ΟΤΔ).

Μέσω του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», υλοποιούνται δράσεις που αποσκοπούν:

 • στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες,
 • στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων,
 • στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων,
 • σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό,
 • στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών,
 • στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

Παράλληλα ενισχύεται η συνεργασία και δικτύωση μεταξύ περιοχών, φορέων και κλάδων προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών.


Έχοντας υπόψη το προφίλ και τη φυσιογνωμία της περιοχής παρέμβασης (Βοιωτία), γνωρίζοντας την ιστορία της και τη στενή της σύνδεση με τον ιστορικό – περιηγητή Παυσανία και θέλοντας να προβάλουμε τις δυνατότητες της περιοχής ως τόπου περιήγησης και ήπιας σωματικής άσκησης σε ένα εύφορο σε παραγωγή και πλούσιο σε εναλλαγές περιβάλλον, επιλέγουμε ως κεφαλίδα του Τοπικού Προγράμματος για την περίοδο του Άξονα 4 τον τίτλο «Βοιωτική Γη, Κήποι Παυσανία».

Οι στόχοι του Τοπικού Προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:
Στόχος 1: Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς της Περιοχής
Στόχος 2: Ανάπτυξη τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
Στόχος 3: Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου απασχόλησης και κατοικίας
Στόχος 4: Αύξηση της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας
Στόχος 5: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης

Τα συνολικά χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Συνολικό κόστος

Δημόσια Δαπάνη

Κοινοτική συμμετοχή

Εθνική συμμετοχή

Ίδια συμμετοχή

10.425.476 €

6.500.000 €

3.575.000 €

2.925.000€

3.925.476 €

Scroll to top