Σύμφωνα με το έγγραφο 10451/26-09-2017 : «3η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020» ορίζεται ως ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής για τα Συνεχιζόμενα Έργα του Άξονα 4 - Προσέγγιση LEADER στο Τοπικό πρόγραμμα του Νομού Βοιωτίας:

  • για όσα έργα έχουν ενταχθεί μέχρι 31-12-2014 μέχρι 31-12-2017.
  • για όσα έργα έχουν ενταχθεί από 1-1-2015 έως 31-12-2015 μέχρι 30-06-2018.
Scroll to top