Τα τελευταία 20 χρόνια η πρωτοβουλία LEADER έχει αναδειχθεί στο πλέον αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών ανάπτυξης στις περιοχές υλοποίησής του.

Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ), είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών βασισμένη στην προσέγγιση LEADER «εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up), η οποία θα ισχύσει για την περίοδο 2014-2020 και αποτελεί το πιο πρωτοποριακό στοιχείο, διότι προβλέπει την από κοινού εφαρμογή των 4 ταμείων, δηλαδή:

 • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές ο πληθυσμός των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 10.000–15.000 κατοίκων.
 • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).
 • Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 • Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
 • Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης με τη συμμετοχή των ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με σκοπό την ενίσχυση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης των τοπικών προγραμμάτων μέσω της στενής συνέργειας των ταμείων.
 • Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.
 • Εφαρμογή έργων συνεργασίας.
 • Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν:

α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιοαποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και

γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014 -2020 - LEADER

Το όραμα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εμπερικλείεται στους τρεις άξονες για μια έξυπνη, βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη:

 • Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος
 • Προαγωγή της αειφορίας του αγροδιατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών
 • Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών Μέσω αυτών επιδιώκεται η ενδυνάμωση της σχέσης του αγροτικού τομέα, με τον τομέα μεταποίησης/ τυποποίησης των προϊόντων και τον καταναλωτή, ώστε να επιτευχθούν οι συνθήκες ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού συστήματος. Η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο, σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος και του κλίματος συμβάλλουν στην μετάβαση πολύ –λειτουργικών περιοχών

Τα συνολικά χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος CLLD – LEADER του Νομού Βοιωτίας είναι τα ακόλουθα:

Συνολικό κόστος

Δημόσια Δαπάνη

Ίδια συμμετοχή

7.418.000,00 €

5.050.000,00 €

2.368.000,00 €

Scroll to top